Jireenya Hafuura

Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. Yaa jireenya. 3:6 Isumatu seera caafamee, kennameen utuu hin ta’in, hafuura qulqulluudhaan kakuu haaraadhaaf hojjechuu nu dandeessise; seerri caafamee kenname du’a in farada, hafuurichi garuu jireenya in kenna. HoE 20:24 yoo dubbifne, Phawuloos biratti gatii kan qabu jireenya (jiraachuu isaa) otuu hin ta'in isa itti waamamee fi ergaa isa harka jiru iddoon gahuu dha. 70 Kanas akkuma afaan raajotai isaa kanneen durii warra. Oksijiin ni barbaaddaa?. Duulli hedduun Macaafa Qulqulluu irratti taasifamaa turaniiru. Waaqayyo jireenya keenya keessatti ija qajeelummaa akka godhannuu baayyee barbaada, kun fedha isaati. Raawwadhu kaa! 4. hundumtuu sirratti ijaaramu. مجاني Jireenya Shifarraa HIRIYAA New Oromoo Music Album 2021 Official Video. akka hafuura baafatan, walakkaan ammoo akka barame funyaaniin afuura akka baafatan godhaniiru. Gal 5:22-23 Dubbisi. Maqaan duraa Aplikeeshinii kana "Jireenya Badhaatu" dha. 1 Kana booddee isaan ciisa bishaa­ nii gama, gara kutaa biyya Ger­ geesaa [4] dhufan. Innis qaama hormaata Mariyam keessatti hafuufe. Jaalalli Waaqayyoo karaa hafuura Qulqulluuk nuu kennamee sanaatiin garaa keenya keessatti waan dhangalaafameef abdiin kun nu hin qaanessu. 👉 Tajaajilaan itti gaafatamumma sagalee waaqayyoo ciminaan qayyabachuu yemmuu ba'atutti yeroo mara humna Hafuura Qulqulluurratti hirkachuu qaba. Akkasitti Kiristoosi si keessaa fi karaa kee humna hafuura qulqulluutiin jiraata. it Sammuu Namaa. Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe. dhibeen gufuu taate qarootti na ceete maalan himee fixa waan isheen na goote bifa namummaa koo anarraa qunciftee. Jireenyi kee gammachuu hin qabu taanaan, wantoota kana yaali. Haallin keessa jiru baayʼee na gaddisiisa. Keeyyata sana keessatti nuyi hafuuraan akka deddeebinu waamamneerra. by hope 1 day ago. FIRII/IJA HAFUURAA Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. Iyyasuus (aleyh salaam) qaama ruuhin itti afuufamtee nama ta’eedha. Inniniis waaqa jedhamee yaamama. Hoogganni waan hunda shakku /vulnerable/ kanneen isa irraa haala adda addaa bahan kan fuula duraa ilaaluu dhabee hanga lafeetti kanneen isaan irraa bahan madeessuutti bobba'e. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namin uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta’e (Seera Uumamaa 2:7). pdf), Text File (. Hafuura Qulqulluu fudhatteerta mitii?(Gooftaa Yesuusiin Fayyisaa lubbuu kee fi Gooftaa jireenya kee akka ta'etti amanteerta mitii?) Yoos, inni qopheessaa macaafichaati, isumarraa baradhu. Malaa Saggad oliifi gad fiigutti yeroo isaa fixe. jalaa ba'uu erga dadhabanii, nuyis isa waaqa irraa nutti dubbatu irraa yoo garagalle,caalaatti isa jalaa ba'uu in dadhabna* IBR 12:25 Akkuma qaama keenyaaf nyaati barbaachisu, jireenya hafuuraa. Ija hafuura qulqulluu. Kana qofaa miti; nu rakkinna keennattis ni gammanna; akka rakkinni obsa fidu ni beennaatii. Click the button below to add the KUMSAA BOROO: Jiruu fi Jireenya, Life and Times, by Kumsa Boro to your wish list. 3)rabbii hafuura qulqulluu. Philaaxoos, Heeroodsi, Hannaa, Qayyaafaa fi k. Gratuit télécharger des Ibsaa Jireenyaa (Jireenya Badhaatu) 16. Namchi mataan amantii Qaalluu hoggaa jedhamu, haati mana isaa ammoo, qaallitti jedhamti. Waaqayyo Hafuura Qulqulluu nuuf kenneera kanaaf jireenya kiristaanummmaatti nuyi moo'icha argachuu dandeenye. Inni " Obboleessa kee akkuma ofii kee jaal'adhu jaalachuutu siif ta'a. Fankishinoota Istaatistiksii Kutaa Sadi. qu Más precisaq kaqtam dejarirqan: Jehovällapaq këta. Akka Warri hafuura qulqulluu tuffatan kanatti, lammii warra cubbamoota fi warra faalamtoota sun gara dhuunfaatti makuu hin dandeenye, warri qofaa isaani jiraatan kunis osoo kana deeggaranii fayyina jireenya isaanii dhabuun isaani salphaatti ture, garuu Saa'olis kana hin deeggarre. Thank You for dying on the cross for my sins. Inni dhagna sadan Waaqa Tokkoo foon. pdf), Text File (. I open the door of my life and. “Lubbuun” “jireenya” argisiisuu dandaʼa. 2 Ximootewoos 1: sababii kaayyoo isaatiifi sababii ayyaana isaatiif nu fayyisee gara jireenya qulqulluutti nu waame malee sababii hujii nu hojjanne kamiifiyyuu miti. Namni foon, lubbuu dha hin jettu, namni eenyu?. Gara Fuula Kanaa Baga Nagahaan Dhuftan! (Wel Come to This Page) Macaafni Qulqulluun Wangeela Yohannis 3:16 irratti “Akka namni isatti amanu marti jireenya barabaraa qabaatuuf malee akka hin banneef, Waaqayyo hanga ilma isaa tokkicha kennutti akka malee addunyaa jaalateeraatii” jechuudhan ni dubbata. Haalli kun madda koomii ummata jalqabaa dhaa. Eenymmaa Hafuura Qulqulluu, 18, 3:9-11) irraa eegalee sammuu ilma namaa hatee jira. Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. maalif dhimmaa innii dhufeeti fi waan innii ykn ishiin hojjachuu dhufteef irratti gaafii waan qabuuf, akkasums hangaa gaafi tiyyaaf deebi argadhuttii miseensa kana keessatti haguugu hin barbaadu. Asirraatti, akka nuufis ifuuf, garbummaan jireenya ofiif hin taane jiraachuu yeroo ta'u, "itti gaafatamumman" immoo jireenya "ulfinatti nama baasu" keessa jiraachuu dha. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namin uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta’e (Seera Uumamaa 2:7). Dur dur Gaggabdoon akka hafuura seexanaan qabamuu ykn abaarsa waaqaatiin dhufutti ilaalama. Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan. Kunis kan inni jalqabu yennaa namni Yesusin akka Fayyisaa isaatti simatee eegaleetu. Yesus “ifa biyya lafaa ti” (Yoh. "Haa ta'u iyyuu malee, hojiin wangeela ayyaana Waaqayyoof dhugaa ba'uu, gootaa Yasuus biraa anatti kennameera. Asittis immoo akka Waaqayyo isaaf deemaa jiru, akka inii hojiirra jiru Daawit ni hubata. Fakkeenyaaf, John, 5: 1-4 keessatti akkana jedhameera: 'Jaalatamtoota, Hafuura hundumaa hin amaninaa, garuu, nabiyyoonni sobaa baay'een addunyaa keessatti gadi ba'aniiru waan ta. Finfinnee,Fulbaana 29, 2013 (FBC) - Jireenya horsiisee bulaa jijjiiruuf hojiin qorannoorrratti hundaa'e hojjetamaa jiraachuu Komishiniin Qindeessaa Misooma Naannoo Horsiisee Bulaa Oromiyaa beeksise. innis gara magaalaa biraa deemee; isheenis gara magaalaa biraatti deemtee jireenya. Faarfannaa Zakkaariyaasi Zakkaariyaas abbaan Yohaannisi Hafuura Qulqulluudhaan guutame; akkana jedhees raajiig dubbate: 68 "Sababii dhufee saba isaa fureef Gooftaan, Waaqni Israa'eli haa eebbifamuu. Wal dhabaniis araaramuu dadhabanii gargar bahan. Kanaafuu, jechoonni ru’aah fi piniwuumaa jedhaman Macaafa Qulqulluu keessatti akkasumaan “hafuura” namni tokko baafatu qofa utuu hin ta’in “humna” ykn humna jireenyaa. Goofta Yesus akka ati fayyisa fi goofta kee ta’u isaa argituuf ija hafuura waan siif banef galata fi ulifina kennif. Mana hidhaafi mana kan hinqabine ). 29 Temmuz 2009 Çarşamba. Biqiltuu dhabuun jireenya kee keessatti Hiriyaa ida'adhu. Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. (Alex) 50) Namoonni bayyeen addeessa kan koraniif namoota jalaa isaan utuban waan qabaniifi. Hafuura Qulqulluu fudhatteerta mitii?(Gooftaa Yesuusiin Fayyisaa lubbuu kee fi Gooftaa jireenya kee akka ta'etti amanteerta mitii?) Yoos, inni qopheessaa macaafichaati, isumarraa baradhu. Wa'ee keef bara jireenya koo guutu nan gadda. Jechoonni caqasoota kanarratti “hafuura” jedhamanii hiikaman qaama sanaaf jireenya kan kennan ta’uusaanii argisiisu. Jireenya keenya Akkamiin dagaagfannaa? Barumsa Geggeessummaa. Warra Dhiha Afrikaa caalaammoo han dagatamee. مجاني Jireenya Shiferaw DAMBIDOLLO New Oromo Music 2017. Jireenyi kee gammachuu hin qabu taanaan, wantoota kana yaali. Download the best Icciitii Jireenya Kutaa 4ffaa MP3 songs for free without copyright. hindogoggorre, yaadota adda addaatiin hinjoonjofne taateewwan gara garaarraa baratee waan qajeelaa kan hordofu, bocu, barumsi inni kennus dhalootarratti jijjiirama jireenya kan fidu ta'uu qaba. yohaannis Hojii Ergamootaa Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude Revelation. SAGALEE MISIRAACHOO. Kiristoos duukaa bu'aa jiraachuuf dhiisuun keenya jireenya nuti jiraannuun beekamuu ni danda'a. Miidiyaalee Oromoo irraa kan eegamu hojiin isaanii harka tokkoon ijaaraa harka kaaniin diiguu akka hin taanee fi ummata si tajaajilla jedhaniin biratti kan isaan taajjabsiisuu fi fudhatama isaanii gadi buusaa deemu akka hin taanetti bilchinaa fi hafuura itti gaafatamummaatiin hojjechuu dha. You could visit sammubani website to know more about the company/developer who developed this. This is Facebook page of "Power of Holy Spirit International Ministry Tv". FIRII/IJA HAFUURAA Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. Kunis kan inni jalqabu yennaa namni Yesusin akka Fayyisaa isaatti simatee eegaleetu. Alemayehu Hotessa-Jireenya Wal Makaa-Afan Oromo Article-2017 - Free download as PDF File (. Gargaarsa hafuura qulqulluu, cubbuu mo'aachuu ni dandeenya, akkasumas karaa fooyya'aan fayyisaa keenya, Gooftaa Yessus Kristoosiin akka fakkaanu. Sammuu isaatti fayyadamuu fi dhiisun mirga isaati. by hope 1 day ago. Macaafni Qulqulluun jireenya Hafuura Qulqulluudhaan guutame akka kanatti fufee jirutti ibsa. " "Lord Jesus, I need You. hojii hanga yoonaatti magaalichatti raawwatamaa ture xiyyeeffannoon ilaalun jijjiirama itti fufsiisuf lafa, mana gandaa, manneen jireenya waliinii fi gamoowwan irratti hojiin odiiti raawwatamaa jira jedhan. Waaqayyo bira ga'uuf humna offii isaatiin jireenya erraa hafaa jiraachuuf yaalii namni godhu agarsiisa kun, nama amantii fakkaachuudhaan, warra kaan gargaaruudhaan, kkf, yaaliin kun hundaa garuu. Bakka jaallalli hin jiretti maatiin ijaarramu hin Abbaa fi haadha jaallachuu jechuun afaanin isin jaalladha jedhanii ergaa fudhachu fi. Fayyan Faayaa. Asittis immoo akka Waaqayyo isaaf deemaa jiru, akka inii hojiirra jiru Daawit ni hubata. Free Download and Streaming Jaalala Dhugaa Hin Taanen Jireenya Namaa Golgoleessuu on your Mobile Phone or PC/Desktop. Jireenya Hafuura. Haaluma kana fakkaatuun, Kitaabni Qulqulluun lubbuun ykn jireenyi nama tokkoo. Kun namaaf hin galu. Kanaaf namni eenyu? Yoo jedhame, hafuura dha, lubbuu qaba, foon keessa bula ken jedhu deebi dha. 2 Ximootewoos 1: sababii kaayyoo isaatiifi sababii ayyaana isaatiif nu fayyisee gara jireenya qulqulluutti nu waame malee sababii hujii nu hojjanne kamiifiyyuu miti. Hafuura Qulqulluu malee Firii Hafuuraa godhachuun gonkumaa hin danda'amu; karaa biro nus keessaa qooda qabna, kana jechuunis nuti yoo laphee keenya…. Waaqayyo Galaatiyaa 5:16-25 irratti hojii foonii firii hafuuraa wajjin waliin madaala. ) Hubannoo kee madaaluuf akkasumas carraa hiikoo gara biro laachuuf kenni; Dursee yaadni inni jalqabaa (sana jechuun hiikni inni tokkooffaan) wayita argamu, isaan booda haala aadaa naannoo kee jiruu fi jireenya. Iyyasuus (aleyh salaam) qaama ruuhin itti afuufamtee nama ta’eedha. Efe 6 ) 👈👈----- 11 Haxxummaa Seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti, mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa! 12 Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti; garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban, warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan, macca hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal. Barnoota Herregaa kitaaba barataa kutaa 6 (matte) Biroo barnoota Oromia. Alemayehu Hotessa-Jireenya Wal Makaa-Afan Oromo Article-2017 - Free download as PDF File (. Kaarol, dhukkuba lafee dugdaa cimaa taʼe, dhukkuba sukkaaraa fi yeroo hirribaatti rakkina hafuura baafachuu kan qabdu siʼa taʼu, dhukkubni ijaa cimaa taʼe ija ishee bitaa jaamseera. Ibsaa Jireenyaa (Jireenya Badhaatu) is the property and trademark from the developer sammubani. Ergasii gara "Ibsaa Jireenyaa" jijjirame. Nov 19, 2019 · Jireenya dhala namaa keessatti qormaanni karaalee adda addaatin nama qunnama. Keeyyata sana keessatti nuyi hafuuraan akka deddeebinu waamamneerra. Innis waaqa jedhamee yaamama. Aug 06, 2015 · Dubartii jaalala keessatti fedhii isii kan jaalattutti ibsattu/himattu baayyee jaalatan. Ani immoo ergaa koo fi hojii koo kana raawwachuu duwwaa nan barbaada; kana irraa kan hafe. Jireenya Nu Fageesse. Jan 12, 2015. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin Namni kamiyyuu, innis maatiin isaas, fayyaa guutuu argatanii sadarkaa jireenya gaarii akka jiraatanitti. jireenyi maali? akkamittis hiikkama? akkamitti dhandhamama? garaa garummaan jireenya namootaa maalif ta'e? yeroo ammaa namootni qaroomaan baay'ee fooyya'aniiru jechuun ni danda'ama. it Sammuu Namaa. Yeroo isaaniitti hin hafan, akkasuma immoo ofiis carraa namoota biroo dogoggorsuu. Waldaa Kiristiyaanaa Warra Wangeelaa Makaana Yesus Waggaa Haaraa bara 2012 ilaalchise Ergaa Presidentii biraa darbe. Click the button below to add the KUMSAA BOROO: Jiruu fi Jireenya, Life and Times, by Kumsa Boro to your wish list. Kakuu kana keessatti fiixaan ba'iinsi Israa'elootaas ta'e Musee Waaqayyo hafuura isaatiin mana qulqullummaa kana keessatti argamuu dha. Lakkoofsi Oromoo falmaa bilisummaaf jecha biyyeen gaditti ta’e kan lubbuun gabrummaa jalatti biyyeen ol jiru yoo caale malee sanaa gad hin ta’u. hafuura qulqulluu fudhadha. Dhalli namaa jireenya keessatti kaayyoo adda addaa qaba. Kitaabni akka Macaafa Qulqulluu waa’ee jaalalaa jajjabeessu tokkollee hin jiru. Sagalee nama onnachiisu, sagalee hafuura qabsoo nama keessatti haaromsuu fi haaraatti illee biqilchu. (Read 1 Peter 2: 19, 20. Macaafota Nehiimiyaa fi Haagee lallabaa yemmuu jirruu dha. Inni asitti badiisa jedhamee hii kame kun, karaa malee deemuu fi jiraachuu; naamusaa fi sansakkaa jireenya Waaqayyoo wajjinii keessa ala bahanii jiraachuu dha. Saba hundumaa barsiisaatii duukaa buutota koo godhaa. Seminaara haala jireenya fayyaqabeessaafi maatii irratti | Amsterdam. Lubbuu jechuun qaama 3 ffaa ykn waan akkasitii miti…. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Biqiltuu dhabuun jireenya kee keessatti Hiriyaa ida'adhu. Addunyaa teeknoolojii gara garaan badhaate keessa jiraataa jirra amma. 1, fudhachuudhan firiin 94. Haafuurri Qulqulluun nukeessatti akka hojjetuu fi of kennuu fi of qopheessuun ammo qooda keenya. Jireenya Dhuunfaa. 1ffaa-Ajaja Rabbiitiin hafuura Jibriil qaama hormaataa Mariyam keessatti afuufedha. XUURII - Asoosama Gabaaba Kutaa 3ffaa. as jiraa Eessawoo dhaqnaa Gaaffiileen kunneen – gaaffii ummanni walaaa gaafatu – gaafa jalqabaa (Lal. Isaayyaas ; 2. Dhama'iinsi jireenya mo'achuu jireenya nu jala dhoksuu hin qabu. Dabalatanis waa’ee amantaa akka barsisee guddisuuf waan ta’eefi. There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. 2:1) 6⃣Jireenya kee dubbii Waaqayyoon qulqulleeffadhu! (Far. com irraa haala aplikeeshinitiin kan dhufeedha. Akkuma, "farda bishaanitti fidda malee akka inni bishaan dhugu hin dirqisiiftu" jedhamu sana barnoonni kunneen yoo barattoonni. Wangeela Yohannis 3:5 (Jireenya bara baraa argachuudhaaf laphee haaraa Waaqayyo. dubbii dhugaa baruuf. Hafuura Qulqulluu malee Firii Hafuuraa godhachuun gonkumaa hin danda'amu; karaa biro nus keessaa qooda qabna, kana jechuunis nuti yoo laphee keenya…. Kanaaf namni eenyu? Yoo jedhame, hafuura dha, lubbuu qaba, foon keessa bula ken jedhu deebi dha. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Dhalli namaa jireenya keessatti kaayyoo adda addaa qaba. "Mucaan koo kun du'ee ture, amma garuu jireenya argateera. kun immoo jireenya Hafuura akkusamas kan dhaaltuu mootumma Waaqayyoo taasisuu waan ta’eefi dha. Sammuu isaatti fayyadamuu fi dhiisun mirga isaati. Ati Kiristoosiin gara jireenya keetiitti kan affeerte akkaataa kanattii? Yoo Kiristoosiin gara jireenya keetti akkasitti affeertte ta’eef, jireenya kee ilaalchisee kiristoos amma karaa hafuura Isaa fi sagalee Isaa si keessa jiraachuu jalqabeera jechuudha. Kana gochuuf carraa hafuura afaaniin akka baafatan dirqamsiisu uumuun yoo ta’u, kanaanis hamma asiidii madaaluu danda’aniiru. This is Facebook page of "Power of Holy Spirit International Ministry Tv". ” (Efesoon 6:17) →6. Namni kamiyyuu jireenya kabajamaa jiraachuudhaan ykn tola ooluu fi gochaalee qulqullummaa hojjechuudhaan fayyina argachuu kan hin dandeenye sababuma kanaani Efesoon 2: Sana booda Isiraa’el saboota oomoo kan caaltu taatee in uumamti Keessa Deebii Wantichi cimaa ta’uusaa dacheen keenya otoo cubbuun itti hin seenin dura qulqulluu mudaa hin qabne turteefi ergasii as dhukkubaa, hiyyummaa, beela. Namni hafuura; fooniis, hafuurri isaa wangeela barbaada; foon isaa immoo tajaajila foonii barbaada. Hafuura belbeltummaa gaaffii Oromoo fi kan ummatoota biroof gurra kenne. Dubbiin Waaqaa akka tajaajilli kakuu haarayaa tajaajila Hafuura Qulqulluun hojjatamu ta'e nutti hima. Jireenya Jaalalaan Guutame:Diraamaa Akkaan Bareedu Afaan OromootiinRORAS TUBE. Jireenya Hafuura. Hafuura Qulqulluu 11. yohaannis Hojii Ergamootaa Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude Revelation. ta'aniifi warra yoo amantii keessa turanillee jireenya hafuura isaanii caalaatti cimsuu barbaadan barumsa kiristaanummaa barsiisuufi akka isaan jireenya hafuuraatiin guddatan gargaaruufi. Jireenyi hafuuraa uummata Waaqeffatuu diigamee yerooo bade jirutti, mana sagadaa ijaaruuf sagantaa galii sassaabuu gochuun sirrii miti. Yoo Dhiiste Mana Fudhatta. com irraa haala aplikeeshinitiin kan dhufeedha. au yoom akka hospitaala waammatani dubartii ulfa gara dhumaa keessa. Gareen qofa waldaatti faarsuun, iyyuun, balali'uu fi shubbisuun, harka bal'isuun jeequun yoo dhuunfaa isaaniitti Waaqayyotti hin ititne faayidaa hin qabu. qu Más precisaq kaqtam dejarirqan: Jehovällapaq këta. Karaa Hafuura Qulqulluun →Hafuurri Qulqulluun jiraachuu Waaqayyoo dhugaa nuuf Bu'aa sagaleen Waaqayyoo jireenya keenyaf kennu keessa… →1. as jiraa Eessawoo dhaqnaa Gaaffiileen kunneen – gaaffii ummanni walaaa gaafatu – gaafa jalqabaa (Lal. Kumsaa Boroo : jiruu fi jireenya : life and times. Dhuma irrattis, uummatni Oromoo, Oromiyaa fi biyya gara garaa jirtan akkasumas sabaa fi sablammiin biyya Itoophiyaa dararaa uummata nagaa dhiha Oromiyaa fi Gujii irra gahaa jiru kanaaf hafuura. Category: Enseignement. Seerri Kutaa Biyyaa waa’ee kanfaltii kiraa irraa maallaqa hir’isuu fi kanfaltii kiraa kanas herrega escrow tti kanfaluuf dambiiwwan murtaa’aa ni qaba. Jireenya dukkanaa keessaa gara ifaatti, dhama'uu fi raata'uu keessaa gara karaa qajeela. Qor 2ffaa 3:6 akkana jedha; " inni ammoo akka nu kakuu haaraya hafuuraan malee barreeffamaan (qubeen) hin ta'in kanaaf tajaajiltoota taanuuf warra ga'umsa qabu nu godhe; seerri barreeffame ni ijjeesaatii. Jireenya boruu bareedaaf, arra Biqiltuu dhaabi. Godaansi Gara Awrooppaa Du'aa fi Jireenya. Nuuralhudaa 25 April 2018. 8Warra uf qofa jaalatani-ifi dhugaadhaaf ajajamuu didanii dheekkamsaa fi aariittu isaan eegata. Ga'umsi, ogummaanif fayinaasiin kee guutu tahu batullee ilaalchaaf karaa kalaqa qabessa taheen wanuma qabduun milka'inaa guddaa galmeesisu yaali. AMMA YKN BOODA. Qabxii 2 Namni kamiyyuu mirgootaa fi birmadummaa labsii kana keessatti ibsaman, garaagarummaa sanyii, bifaa, saalaa (dhiiraa fi dubartummaa), qooqaa, amantii, ejjennaa siyaasaa, sablammummaa, hawaasummaa, qabeenyaa, dhalootaa fi waan. Daandii jereenyaa keenyaf ifa nuuf ta'a!. Dabalataan wangeelota sadan keessatti kabajaan kun yoo mul’atu duuka bu’oonni sadan maqaa isaanii waliin caqafamaniiru. Maqaa Abbaatti, kan Ilmaatti, kan Hafuura QulqulluuttisWaaqayyo tokko; Ameen!. 1:2) Maallattoon dhibee cubbuu akka sirratti 33:3) 7⃣Yeroo hunda yaadadhu, amantiitti taatee hafuura qulqulluun kadhachuu kee!. Maaliin akkan miidhame na gaafachuun isin barbaachisa natti hin fakkaatu. qu Más precisaq kaqtam dejarirqan: Jehovällapaq këta. Kun jireenya kee balleessa”. Jaalalti Dhaabni ABO Oromoo biratti horate bareedina maqaa Dhaabichaa irraa kan madde miti. Walaloo Wajji Jireenya Usmaan Abdulaxif IrraaLammiin Lammiif. Karaa Hafuura Qulqulluun →Hafuurri Qulqulluun jiraachuu Waaqayyoo dhugaa nuuf Bu'aa sagaleen Waaqayyoo jireenya keenyaf kennu keessa… →1. Hafuurri garuu jireenya kenna. jw2019 en We have life, intelligence , a measure of health, and the means necessary to support life. Lubbuu jechuun qaama 3 ffaa ykn waan akkasitii miti…. hiikoleen isaan keennan kun hundi maalummaa jireenya isaan jiraataniif hiikoo gaadha!nuti jiraachuu kan nuti qabnuuf. Innis qaama hormaata Mariyam keessatti hafuufe. Moobayila kee cufuu. Fuulli kun jireenya hafuura kiristaana irratti xiyyeeffattee jajuu fi weedduu lubbuun tokko waa'ee uumaa ishee dhageessistu qabatee mul'ata. University Adaamaa keessaa barataa muummee seeraa waggaa afraffaa kan ta’e Chaalaa Hailuu kitaaba walaloo afaan Oromoo barreessee, kitaabichis gabaa irra oolee jira. Kanaaf namni eenyu? Yoo jedhame, hafuura dha, lubbuu qaba, foon keessa bula ken jedhu deebi dha. Yoh 6:63 “Hafuurri in jiraachisa, foon omaa dhimma hin baasu; dubbiin ani isinitti dubbadhe kun Hafuura, jireenyas. Aliyyi sabit Humaa qabanqabu jireenya keetirraa. Hafuura Qulqulluu Haala kam keessattis yoo ta’e jireenya nama kami keessatti attamitti kadhachuun akka nu irra jiraatuu kan nutti agarsiisu hafuura qulqulluu waan ta’eef tasuma isa gaafachuu hin dagatin. Dubbiin Waaqaa akka tajaajilli kakuu haarayaa tajaajila Hafuura Qulqulluun hojjatamu ta'e nutti hima. com irraa haala aplikeeshinitiin kan dhufeedha. Catalog Record: Macaafa qulqulluu : afaan oromoo | Hathi Trust Digital Library. 2ffaa-Ruuhi Rabbiin uumeedha. Kennaan Waaqayyoo karaa Yesus Kristos jireenya bara-baraati. Iccitii Utubaawwan Shananii Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa Tokkootiin Ameen! “Afaan hin beekamneen sagalee kuma kudhan dubbachuurra, warra kaan barsiisuudhaaaf qalbii kootiin sagalee hiikaa qaban shan duwwaa dubbachuu nan jaaladha”1Qor 14:19 Ergaa Phaawuloos kana hubattaniittuu?. Kun jireenya kee balleessa”. Sagalee nama onnachiisu, sagalee hafuura qabsoo nama keessatti haaromsuu fi haaraatti illee biqilchu. 2 Akkuma Yasuus bidi­ richa irraa bu'een, namni hafuurri ha­ maan keessa ture tokko, iddoo awwaalaa keessaa ba'ee isatti dhufe. Lubbuu jechuun qaama 3 ffaa ykn waan akkasitii miti…. hafuura qulqulluu fudhadha. Nutoo Kaleessa Jal'oota Turre. Macaafni Qulqulluun jireenya Hafuura Qulqulluudhaan guutame akka kanatti fufee jirutti ibsa. 19 Yoseef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef, dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee, immata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Jireenya shifaraw fi gamta olana geesse yeroon keenyaa. om Solomoon gama jireenya keenya keessatti caalaatti barbaachisaa taʼeen, jechuunis Waaqayyoof amanamaa taʼuurratti milkaaʼina utuu hin argatin hafeera. Firiin Hafuuraa hojii Hafuurri Qulqulluun nu jireenya keenya keessatti hojjetu dha. Kun sadarakaa jireenya lammiilee dureessaa fi hiyyeessa gidduu garaagaruummaa bal'aa uumee. Maaliin akkan miidhame na gaafachuun isin barbaachisa natti hin fakkaatu. Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. Kitaaba Afaan Oromoo Haaraa. doc), PDF File (. Qabxii 28. barbaadaa ture. Dhimma jireenya ummata Oromoo fuula hundaan kan ilaalu sirna siyaasa, aada diinagdeefi amantiiti. Haallin keessa jiru baayʼee na gaddisiisa. Akka haaratti,Iyyasuus gooftadha,Iyyasuus fayyisaadha,Iyyasuus Mootidha,Iyyasuus Buddeena,Iyyesuus jireenya……jedhee itti fufa, hanga kanatti sirriidha, dhugaadhas,wangeelas. Kitaabni akka Macaafa Qulqulluu waa’ee jaalalaa jajjabeessu tokkollee hin jiru. (Abrihaam Liinken) =>"Dhugaadhuman jedhaa na amani. Barnoota Herregaa kitaaba barataa kutaa 6 (matte) Biroo barnoota Oromia. Waaqayyo Galaatiyaa 5:16-25 irratti hojii foonii firii hafuuraa wajjin waliin madaala. Sirna Gadaa keessatti yeroo garagaraatti aadaan jireenya hafuura ilmaan Oromoo calaqqisan jiru. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). Innis qaama hormaata Mariyam keessatti hafuufe. Free Download and Streaming Jaalala Dhugaa Hin Taanen Jireenya Namaa Golgoleessuu on your Mobile Phone or PC/Desktop. Namni jireenya isaa keessatti waan baay'eetti miidhamuun jiraatu hedduutu jira. amantiif hafuura Qulqulluun Guutamiitii Macaaficha dubbisi! Bara jireenya kee guutummaatti shakkii malee nama fooyya'aa taatee jiraatta. Barumsa Amantii Cimsannaa (July 9 2011) - Free download as PDF File (. Ergasii gara "Ibsaa Jireenyaa" jijjirame. Isaayyaas ; 2. Gooftaa Yesuusiin akka fayyisaa lubbuu isaanitti fudhachuun garuu jireenya hafuura isaaniin osoo hin guddatan baroota baay'eef waldaa Kiristaanaa keessa turuun yeroo ammaa mariif dhi'achaa kan jiru ta'uu irra darbee baay'achaa dhufeera. Jireenya koo dhunfadhu. Gara Warra Qorontos Isa Lammaffaa 3:18. jireenya mo'ichaa. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. Dhuunfaatti Hafuura Qulqulluu dhaan guutamuun hafeedha. Uumamaafi Teessumni lafashee midhagaan,haala qilleensashee mijaawaa dabalatee,Obsaafi gaarummaan Uummatichaa ,kabajaafi jaalalli, duudhaafi Aadaan waldandeettii Ummata Oromoo Itiyoophiyaaf beekkamtii ,Oromiyaaf immoo miidhagina addaa kan kennufi akkasumas bakka gahumsa tuuristiifi hafuura fudhannaa addaa ishii taasisa. 2 Ximootewoos 1: sababii kaayyoo isaatiifi sababii ayyaana isaatiif nu fayyisee gara jireenya qulqulluutti nu waame malee sababii hujii nu hojjanne kamiifiyyuu miti. Not quite there, but then again it is only the 1st generation. jireenya mo'ichaa. Amantii gara 6,000'tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. Maqaan duraa Aplikeeshinii kana "Jireenya Badhaatu" dha. Inni inni hafuura isaa keessatti hubatu, qaxxisa/kottee miilla Waaqayyoo iddoo namni itti hin eegne keessatti Daawit dhaga’aa jira. "Akkamitti namni jireenya mataa isa Hogganaa? ". Dursee yaadni inni jalqabaa (sana jechuun hiikni inni tokkooffaan) wayita argamu, isaan booda haala aadaa naannoo kee jiruu fi jireenya keetiif kan raawwatamu akka ta’u isa godhi! Haala baayyeetu jira kaan inni itti raawwatamu garuu yaadni barreessichaa tokko qofaadha. com irraa haala aplikeeshinitiin kan dhufeedha. Inniniis waaqa jedhamee yaamama. au yoom akka hospitaala waammatani dubartii ulfa gara dhumaa keessa. Karaan qajeelaa namatti fakkaatu jira dhumni isaa garuu karaa du'aati (Fakkeenya 14:12). Jireenya shifaraw fi gamta olana geesse yeroon keenyaa. • Hafuura baafachuu dadhabuu • laphee keessatti dhukkubbi ykn dhiibbaa. Namoota biraatti kun mul’ataa miti. FIRII/IJA HAFUURAA Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. Jireenya filachuu keessatti immoo, akka nutis goonu, kaabatti yeroo adeemnu, dhiini kallattii nuti irra adeemuu hin feene ta'uu isaa himaa jirra. Namni hafuura; fooniis, hafuurri isaa wangeela barbaada; foon isaa immoo tajaajila foonii barbaada. Sadarkaan jireenya manca’insaa ishee keessaa kun immoo ittuma fufaa fi dabalaa waan deemu, namoota hundumaas of jala galchuuf kan hojjetu dha. Ergasii gara "Ibsaa Jireenyaa" jijjirame. com irraa haala aplikeeshinitiin kan dhufeedha. Waaqayyo bira ga'uuf humna offii isaatiin jireenya erraa hafaa jiraachuuf yaalii namni godhu agarsiisa kun, nama amantii fakkaachuudhaan, warra kaan gargaaruudhaan, kkf, yaaliin kun hundaa garuu. spit out v. • Yesusin ala abdii malee jiraachuu Mat 4:12-16 • Beekumsa dubbii Waaqayyoo malee jiraachuu Rom 2:20 • Jireenya ofii ulfina Waaqayyootiif oolchuu dhiisuu Rom 1:20-22 • Wangeelatti amanuu dhabuu 2Qor 4:4-6 Yoh 12:35-36 Gara mootummaa ifaa Ilma Waaqayyootti darbeera Qol 1:13 Yesus ifa jireenya isaa ta’eeraaf Yoh 8:12 Waaqayyo Abbaa ifaa. Hafuura Qulqulluun Guutamuu ni Danddeessa Jireenyi hafuuraan guutame jireenya Kiristoosiin gaggeeffamuudha. Saba hundumaa barsiisaatii duukaa buutota koo godhaa. 10Garuu nama k29 ykn sabdummaan; l2ykn muramu/. Qabxiilee 12 jaalala cimsan, jireenya midhaagsan. Kun sadarakaa jireenya lammiilee dureessaa fi hiyyeessa gidduu garaagaruummaa bal'aa uumee. Amantii gara 6,000'tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. - ekeraa-ni; hafuura-i; lubbuu-ni; naphsee-ni. Macaafni qulqulluun nuti waan kadhannu akka hin beekne, hafuurri qulqulluun gidduu. by hope 1 day ago. B Satasfayee Jabessaa Hafuura Hamaarraa Waaqayyo Bilisa Baase Prophet Meseret Taye. (1 Phexros 2: 19, 20 dubbisi. Maqaan duraa Aplikeeshinii kana "Jireenya Badhaatu" dha. Har'a Siin Jireenya Arganne. 👉 Tajaajilaan itti gaafatamumma sagalee waaqayyoo ciminaan qayyabachuu yemmuu ba'atutti yeroo mara humna Hafuura Qulqulluurratti hirkachuu qaba. sammuu /Yaada garaa qullaa'aa qabaachuu dhaan 1Xim. sif garuu jireenyi jira - Free download as Word Doc (. ) (Read 1 Peter 2: 19, 20. Gal 5:22-23 Dubbisi. University Adaamaa keessaa barataa muummee seeraa waggaa afraffaa kan ta’e Chaalaa Hailuu kitaaba walaloo afaan Oromoo barreessee, kitaabichis gabaa irra oolee jira. Wantoonni jireenya gammachuu qabu jiraachuuf barbaachisan 4 ibsamaniiru. Namoota biraatti kun mul’ataa miti. it Sammuu Namaa. 2 Akkuma Yasuus bidi­ richa irraa bu'een, namni hafuurri ha­ maan keessa ture tokko, iddoo awwaalaa keessaa ba'ee isatti dhufe. inni GARA DHUGAA HUNDUMAA BEEKUUTTI SI GEESSUUF EEYYAMAKEE EEGAA JIRA!. Ibsaa Jireenyaa Jireenya Badhaatu apk son sürüm indir için PC Windows ve Android (16. Akkuma, "farda bishaanitti fidda malee akka inni bishaan dhugu hin dirqisiiftu" jedhamu sana barnoonni kunneen yoo barattoonni. Jireenyi hafuuraa uummata Waaqeffatuu diigamee yerooo bade jirutti, mana sagadaa ijaaruuf sagantaa galii sassaabuu gochuun sirrii miti. Keeyyata sana keessatti nuyi hafuuraan akka deddeebinu waamamneerra. New Oromo Music - Jireenya Uploader - MooTii Dhugaa Duration - 0:03:16 Download. Waaqayyo Hafuura Qulqulluu nuuf kenneera kanaaf jireenya kiristaanummmaatti nuyi moo'icha argachuu dandeenye. ta'aniifi warra yoo amantii keessa turanillee jireenya hafuura isaanii caalaatti cimsuu barbaadan barumsa kiristaanummaa barsiisuufi akka isaan jireenya hafuuraatiin guddatan gargaaruufi. Rabbiin Jibriiliin ni erge. Sababni isaas, akka haala fayyadama macaafa qulqulluutti 'Hafuura Qulqulluu' jechuun 'Nabiyyii Qulqulluu' jechaadha. Adeemsa jireenya Abriham keessatti immoo Waaqayyoo akkaata garaagaraatti itti kan of mul'ise yoo. innis guddina hafuuraa akka shaakallu waan nu barbaachisuu hundumaa nuuf kenneera. Gara Warra Qorontos Isa Lammaffaa 3:18. Dhuguma, akka dhabatu 69nu-daga fa'a malee, jireenya kaleessa tare kan har'aatin walcinaa qabanii laalun ,tan hegere'eetif dawooma qabdi. # Hojiin Hafuura Qulqulluu jireenya amantootaa fi qayyabannaa Qacaafa Qulqulluu keessatti hojjatu hedduudha. hiikoleen isaan keennan kun hundi maalummaa jireenya isaan jiraataniif hiikoo gaadha!nuti jiraachuu kan nuti qabnuuf. Kunis kan inni jalqabu yennaa namni Yesusin akka Fayyisaa isaatti simatee eegaleetu. Ergamaan Phaawuloos akkana jedha, Sanyiin namaa hundinuu namicha tokkicha irraa argamanii, irra lafaa irra. Qor 2ffaa 3:6 akkana jedha; " inni ammoo akka nu kakuu haaraya hafuuraan malee barreeffamaan (qubeen) hin ta'in kanaaf tajaajiltoota taanuuf warra ga'umsa qabu nu godhe; seerri barreeffame ni ijjeesaatii. - birii-ni. hundumtuu sirratti ijaaramu. (1 Phexros 2: 19, 20 dubbisi. Grazie a Facebook puoi mantenere GADAAN JIRUUF JIREENYA OROMOOTI!. Duulli hedduun Macaafa Qulqulluu irratti taasifamaa turaniiru. Aplikeeshinin Ibsaa Jireenyaa websaayiti sammubani. Moobayila kee cufuu. - lubbuu ofii isaa illee tuffateera. om Fakkeenyaaf, jireenya, dandeettii yaaduu, wantoota jireenyaaf barbaachisaniifi hamma tokkommoo fayyaa qabna. Ga'umsi, ogummaanif fayinaasiin kee guutu tahu batullee ilaalchaaf karaa kalaqa qabessa taheen wanuma qabduun milka'inaa guddaa galmeesisu yaali. Inni dhagna sadan Waaqa Tokkoo foon. There is a great separation between the two. "Yaadni ofii hafuura irratti akka xiyyeeffatu gochuun" karaa kamiin nagaa argamsiisa?. Dhahannaa onne kooti daran dabalee hafuura nadhoorke. Umaree Alii - Jireenya maqaa. Gara Warra Qorontos Isa Lammaffaa 3:18. jireenyaaf namoonni adda adda kennu. Haati isaa ammoo gadda kanarraa ka'uun ji'a sadi'i booda du'an. Firiin Hafuuraa hojii Hafuurri Qulqulluun nu jireenya keenya keessatti hojjetu dha. Furtuu Jireenya Eebbifamaa The Key to a Blessed Life A allatamoo obboloota koo kan Itoophiyaa jirtan, Gaaffii obbo Zaman Indaalee, Itoophiyaa, magaalaa Finfinneetti qindeessaan miidiyaa fi sirna barreeffamaa, na gaafate irraa kan ka'e yaada koo isiniif kennuun anaaf eebba guddaa dha. Waaqni waan hundumaa ol kan tahe, hunda kan tolcheefi kan uume, waan hunda kan dandayu,. Piyeer Kuriin bara 1903tti Badhaasa Noobelii kan Fiiziksii haadhaa manaasaa Meerii Kurii, fi Henri Becquerel waajjin "yaadannoo tajaajila olaana isaan qorannoo wal faana. txt) or read online for free. 8Warra uf qofa jaalatani-ifi dhugaadhaaf ajajamuu didanii dheekkamsaa fi aariittu isaan eegata. Fedhii namaa Fedhii namaa. Kanaaf, isinis gama keessaniin kana beekuun dhimma kanaaf xiyyeeffannaa olaanaa kennuun gahee hojii Dambii Sirna keenniinsa manaafi lafa mana jireenya barsiistotaa Lakk. Dhuunfaatti Hafuura Qulqulluu dhaan guutamuun hafeedha. JIREENYA Waa’ee waa tokkoo hin dhiphatin; kanaa mannaa waa’ee waaan hundumaa Waaqayyoon kadhadhu. Waaqni waan hundumaa ol kan tahe, hunda kan tolcheefi kan uume, waan hunda kan dandayuhuu isaatti amanama. com Hagayya 09, 2015. Saba hundumaa barsiisaatii duukaa buutota koo godhaa. Jireenya baqattumma Oromo biyya kenya keeysa jiranii daawadha. This is Facebook page of "Power of Holy Spirit International Ministry Tv". Free Download and Streaming Jaalala Dhugaa Hin Taanen Jireenya Namaa Golgoleessuu on your Mobile Phone or PC/Desktop. Qor 2ffaa 3:6 akkana jedha; " inni ammoo akka nu kakuu haaraya hafuuraan malee barreeffamaan (qubeen) hin ta'in kanaaf tajaajiltoota taanuuf warra ga'umsa qabu nu godhe; seerri barreeffame ni ijjeesaatii. There is a great separation between the two. Aangoo isaa fi jireenya isaa beekuuf Kitaabni Qulqulluu waa'ee aangoo Waaqayyoo ilaalchisee akkas jedha "samiirratti, lafarratti, galaanarratti Waaqayyo kan jaalate hunda taasise. Nyaata hafuuraati! “Akka mucooliin reefu dhalatan aannan barbaadanitti, isinis fayyinaaf ittiin guddachuudhaaf yeroo hundumaa dubbii hafuuraa isa haxxummaan keessa hin jirre akka aannanii sana dhara’aa. Kanaaf namni eenyu? Yoo jedhame, hafuura dha, lubbuu qaba, foon keessa bula ken jedhu deebi dha. Abbaan isaa obbo Birruun waraana xaaliyaanii irratti summii gaaziitin (poison gas) du’an. Jawar Mohammed. Seerri Kutaa Biyyaa waa’ee kanfaltii kiraa irraa maallaqa hir’isuu fi kanfaltii kiraa kanas herrega escrow tti kanfaluuf dambiiwwan murtaa’aa ni qaba. Macaafni Qulqulluun jireenya Hafuura Qulqulluudhaan guutame akka kanatti fufee jirutti ibsa. Wal ijaaruu fi walbarbaaduun ijoollee Oromoo jabaatee miidiyaan hawaasaa waltajjii marii Oromoo akka ta'u godhe. # Hojiin Hafuura Qulqulluu jireenya amantootaa fi qayyabannaa Qacaafa Qulqulluu keessatti hojjatu hedduudha. yohaannis Hojii Ergamootaa Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude Revelation. Hoogganni waan hunda shakku /vulnerable/ kanneen isa irraa haala adda addaa bahan kan fuula duraa ilaaluu dhabee hanga lafeetti kanneen isaan irraa bahan madeessuutti bobba'e. Waaqayyo jireenya keenya keessatti ija qajeelummaa akka godhannuu baayyee barbaada, kun fedha isaati. There are currently 9120 Words(Jechoota) in this directory. Tajaajilaan hojjetaa kakuu haaraati; 2Qor. Afaan Oromo Namooti hundinuu birmaduu ta'anii mirgaa fi ulfinaanis wal-qixxee ta'anii dhalatan. HoE 20:24 yoo dubbifne, Phawuloos biratti gatii kan qabu jireenya (jiraachuu isaa) otuu hin ta'in isa itti waamamee fi ergaa isa harka jiru iddoon gahuu dha. Sammuu Mallas Zeenawiitiin hojjata waan ta’eef maaliif dhala Oromootiif gara nyaattii dhabe jedhanii komachuun hin barbaachisu. ) (1 Pheexiros 2: 19, 20 dubbisi. Ibsaa Jireenyaa (Jireenya Badhaatu). Moobayila kee cufuu. dhibeen gufuu taate qarootti na ceete maalan himee fixa waan isheen na goote bifa namummaa koo anarraa qunciftee. In this blog, I will be posting cultural and historical facts on the Karrayyuu Oromo, the semi pastoralist communities living in Oromia, east Shawa,settling in between Hadaama and Hawaas cities across the Finfinnee-Dirre Dhawaa highway. com sites provide information for the purpose of sharing and assisting musics promotion Daandii Jireenya mp3 download songs free music online files estimating size. Dursee yaadni inni jalqabaa (sana jechuun hiikni inni tokkooffaan) wayita argamu, isaan booda haala aadaa naannoo kee jiruu fi jireenya keetiif kan raawwatamu akka ta’u isa godhi! Haala baayyeetu jira kaan inni itti raawwatamu garuu yaadni barreessichaa tokko qofaadha. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Oksijiin ni barbaaddaa?. Piyeer seances akka eksipermentii saayinsiitti ilaale, ulaagaa adda addaas too'achuu yaale, dhumarratti yaadanoo ballaa waan achirratti argees qabate (Hurwic 1995, p. (Read 1 Peter 2: 19, 20. ta'aniifi warra yoo amantii keessa turanillee jireenya hafuura isaanii caalaatti cimsuu barbaadan barumsa kiristaanummaa barsiisuufi akka isaan jireenya hafuuraatiin guddatan gargaaruufi. Yaa Abbaa Isaan Hafuura Hamaatu Rakkisee Isaan Yaadadhu! Maqaa Ilma Keetitiin Sobduu,hattuu, Sagaagaltuu Karaatti Deebisi! Abbaa Qalbii Akka Geeddaratan Taasisi!. Wa'ee keef bara jireenya koo guutu nan gadda. Walaloo Wajji Jireenya Usmaan Abdulaxif IrraaLammiin Lammiif. yohaannis Hojii Ergamootaa Romans 1 Corinthians 2 Corinthians Galatians Ephesians Philippians Colossians 1 Thessalonians 2 Thessalonians 1 Timothy 2 Timothy Titus Philemon Hebrews James 1 Peter 2 Peter 1 John 2 John 3 John Jude Revelation. 1, fudhachuudhan firiin 94. Gareen qofa waldaatti faarsuun, iyyuun, balali'uu fi shubbisuun, harka bal'isuun jeequun yoo dhuunfaa isaaniitti Waaqayyotti hin ititne faayidaa hin qabu. kun immoo jireenya Hafuura akkusamas kan dhaaltuu mootumma Waaqayyoo taasisuu waan ta’eefi dha. Following Friends Follow Unfollow Chat. 1:13-18, 3:9-11) irraa eegalee sammuu ilma namaa hatee jira. Haalli jireenya Isaa jireenya uumama kan biraa wajjin walitti dhufeenya kan qabu miti Uma. Gurmuu kanaan akkaataan jiruufi casino bewertung jireenya dhala oromoo hundaatu keessatti murtaawa. Abriss der Shoagallagrammatik. Bilisummaa yookaan du'a kan nama filachiisudha. Asirraatti, akka nuufis ifuuf, garbummaan jireenya ofiif hin taane jiraachuu yeroo ta'u, "itti gaafatamumman" immoo jireenya "ulfinatti nama baasu" keessa jiraachuu dha. Namni foon, lubbuu dha hin jettu, namni eenyu?. pdf), Text File (. Inni asitti badiisa jedhamee hii kame kun, karaa malee deemuu fi jiraachuu; naamusaa fi sansakkaa jireenya Waaqayyoo wajjinii keessa ala bahanii jiraachuu dha. Namni jireenya isaa keessatti waan baay'eetti miidhamuun jiraatu hedduutu jira. Sammuu Namaa - itny. Hafuura Amantii Cimsannaa. Jireenya Ijoollummaa Taaddasaan bara Hayilasillaasee keessa Impaayera Itoophiyaa keessatti kutaa bulchinsaa Shawaa keessatti kan argamtu Salaaletti dhalate. Jireenya keenya Akkamiin dagaagfannaa? Barumsa Geggeessummaa. Haalli kun jibbaa araaraan dhumuuf rakkisaa tahee fi hafuura wal dhabamsiisuu dagaagsee kaayyoon akka irraanfatamu godhe. ) (Read 1 Peter 2: 19, 20. Kanaaf namni eenyu? Yoo jedhame, hafuura dha, lubbuu qaba, foon keessa bula ken jedhu deebi dha. In this blog, I will be posting cultural and historical facts on the Karrayyuu Oromo, the semi pastoralist communities living in Oromia, east Shawa,settling in between Hadaama and Hawaas cities across the Finfinnee-Dirre Dhawaa highway. MP3 ICCIITII JIREENYA KUTAA 4FFAA on INDO WAP, download MP3 ICCIITII JIREENYA KUTAA 4FFAA. Kanaaf namni eenyu? Yoo jedhame, hafuura dha, lubbuu qaba, foon keessa bula ken jedhu deebi dha. ATI ANAAF IDDOO ITTI KOOLUU GALANI DHA!. @(Abrhaam Liinken) _ • "Dhugaadhuman jedhaa na amani. Qur'aanni warra amananiif rahmataa fi yaadannoodha Mee si haa gaafadhu, jireenya keessatti wanti guddaan ati barbaaddu fi argachuuf garmalee ifaajuf maalidha?. Kun namaaf hin galu. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namin uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e (Seera Uumamaa 2:7). Ergamaan Phaawuloos akkana jedha, Sanyiin namaa hundinuu namicha tokkicha irraa argamanii, irra lafaa irra. Akkuma beekamu dhukkubni busee dhukkuba gammoojjii ti, garuu jabana kana iddoo tokko tokkotti giddu- galeessa gammoojjii fi baddaatti argamuutti jira. Kitaabni Qulqulluun jecha “lubbuu” jedhu “jireenya” argisiisuufis itti fayyadama. gufuu tasa dhufte faana morkii galuu. There is a great separation between the two. jabina ta'ee dadhabbii, attamii keessa yoon jiraadhe Macaafa Qulqulluu utuun hin. 👉 Tajaajilaan itti gaafatamumma sagalee waaqayyoo ciminaan qayyabachuu yemmuu ba'atutti yeroo mara humna Hafuura Qulqulluurratti hirkachuu qaba. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Namni kamiyyuu waan ogummaa saayinsii, aartii fi barreessuu ofii isaaf hojjeterraa bu'aan argamu hundi akka eegamuuf mirga ni qaba. - lubbuu ofii isaa illee tuffateera. They are proud Oromo who have still maintained their traditional way of life,culture and tradition including the democratic governance system of Gada despite. New Oromo music huma quban qabu jireenya ( Aliyyi sabit). 19 Yoseef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef, dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee, immata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Guddinni hafuuraa kan inni ibsamuu iji hafuuraa jireenya amanaa keessatti osoo dabaalani yeroo mul'atanii dha. yoom akka hospitaala waammatani – bitootessa 201 fuula 1 kan 2 www. "Yaadni ofii hafuura irratti akka xiyyeeffatu gochuun" karaa kamiin nagaa argamsiisa?. Yasuus nama Naazireet kana hafuura qulqulluudhaan muudee humnaan akka isa guute, inni. • "Macaafa Qulqulluu dubbifachuu kootti buufadheen jira. Firoota isii bahaa dhihaa, kaabaa kibbaa fi giddu galeessaa waliin guyyaa takkaaf illee taatu waliin ooltee bultee haadha fira gobbuu tahuu isii ijaan arguuf dharraati ture. Jireenya hafuura qabu keessatti dhalli namaa, hubannoota naannoo isaarraa qabuun waan amanu qabaachuu waan malu, bara Gadaa keessattiis ummanni Oromoo waan itti amanu qaba ture. Sammuu Namaa Sammuu Namaa. Aadaa Uffataa ~ Aadaa Nyaataa ~ Aadaa Jireenya hawaasummaa ~ Aadaa fuudhaaf heerumaa fi kkf Nu hordöfaa!. Eenyufaatu bakka itti tolte taa'ee jireenya ofii ow'ifachaa afaaniin akka qabsaawaatti of dhiheessaa jiraanis waan namuu beekuu dha. irra jiru hafee "hanga jara kana jilbeenfachiifnuu" yaadni jedhu hafuura nuti baafannuu fi fudhannu tahe. spit out v. مجاني Jireenya Shiferaw DAMBIDOLLO New Oromo Music 2017. Gratuit télécharger des Ibsaa Jireenyaa (Jireenya Badhaatu) 16. One of the greatest challenges of the contemporary Christianity is syncritism. Qabxii 28. Dubbiin hafuuraa Hafuura Qulqulluun. Godaansi Gara Awrooppaa Du'aa fi Jireenya. Hafuura Bu'uuraa 9. Kun sadarakaa jireenya lammiilee dureessaa fi hiyyeessa gidduu garaagaruummaa bal'aa uumee. kan inni dubbisu Kitaabota Kutaa 7ffaa : 10 Kutaa 12ffaa : 0 Saffisaan Geessituu. 9Nama hammeenna ho-jjatu mara irratti, duraan dursee Yihuudii irratti booddeen immoo nama ormaa irratti dhiphinniifi rakkinni ni dhufa. Qabxii 28. Waaqayyo Galaatiyaa 5:16-25 irratti hojii foonii firii hafuuraa wajjin waliin madaala. Nutoo Kaleessa Jal'oota Turre. Abbaan isaa obbo Birruun waraana xaaliyaanii irratti summii gaaziitin (poison gas) du’an. om Fakkeenyaaf, jireenya, dandeettii yaaduu, wantoota jireenyaaf barbaachisaniifi hamma tokkommoo fayyaa qabna. - ekeraa-ni; hafuura-i; lubbuu-ni; naphsee-ni. Baabiloon hafuura ROOMII akka tatee ni yaadatama. Namoonni hundumtuu akka isaaniif galutti (afaanii fi aadaa isaaniitiin) Wangeela nama fayyisu dhaga'uu fi carraa jireenya bara baraa dhaaluu argachuutu irra jiraata. Jireenya haaraa fi dhalachuu haaraa karaa Hafuura Qulqulluu nuu kennuuf jecha cubbuu keenya irraa nu miicce (Titoos 3:5). Ofii keetiif Macaafa Qulqulluu akka dubbifattuun si jajjabeessa (Siifii, Macaafa Qulqulluu akkasumas Hafuura Qulqulluutu dursa qaba. Click the button below to add the KUMSAA BOROO: Jiruu fi Jireenya, Life and Times, by Kumsa Boro to your wish list. Waaqayyo si jalata jireenya keetfifis karoora dinqisiisaa siif laateera. Ibsaa Jireenyaa Jireenya Badhaatu apk son sürüm indir için PC Windows ve Android (16. dhibeen gufuu taate qarootti na ceete maalan himee fixa waan isheen na goote bifa namummaa koo anarraa qunciftee. Inni inni hafuura isaa keessatti hubatu, qaxxisa/kottee miilla Waaqayyoo iddoo namni itti hin eegne keessatti Daawit dhaga’aa jira. Isa hubatu kana garuu namoota biraa hubachiisuuf hin dandeenye. Seenaa Shaakala jireenya barattuu Kolleejjii tokko irraa fudhatame haaressuu hafuura qulqulluutiinis nu fayyise" jedhamee inni barreeffames kanaafdha. Amantii gara 6,000’tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Dabalataanis harkasaa kan dhorku yookaan maal taasifta kan isaan jedhu hin jiru “yommuu jedhu taayitaa /aangoo/ Waaqayyo agarsiisa. Abbaan isaa obbo Birruun waraana xaaliyaanii irratti summii gaaziitin (poison gas) du’an. Godaansi Gara Awrooppaa Du'aa fi Jireenya. Dhuunfaatti Hafuura Qulqulluu dhaan guutamuun hafeedha. Free Download and Streaming Jaalala Dhugaa Hin Taanen Jireenya Namaa Golgoleessuu on your Mobile Phone or PC/Desktop. Fedhii namaa Fedhii namaa. ” (1 Phexros 2:2) →7. We Kindly invite in- Tamsaasa Tv. (1 Phexros 2: 19, 20 dubbisi. Gareen qofa waldaatti faarsuun, iyyuun, balali'uu fi shubbisuun, harka bal'isuun jeequun yoo dhuunfaa isaaniitti Waaqayyotti hin ititne faayidaa hin qabu. Kennaan Waaqayyoo karaa Yesus Kristos jireenya bara-baraati. Sammuu fi qalbii ittiin yaadan waan uumamaan kennameef, hafuura obbolummaatiin walii-wajjin jiraachuu qabu. Itti gaafatamummaa jireenya kee hundumaa Waaqayyo waan fudhatuuf, jireenyi kee wabii jireenyaa qabaachuu isaa qofa otuu hin ta'in, jireenya moo'ichaa argachuun kee dabalaa adeema. AMMA YKN BOODA. Waaqayyo Galaatiyaa 5:16-25 irratti hojii foonii firii hafuuraa wajjin waliin madaala. Ilmaan Oromoo kutaa Oromiyaa mara waliin wal gartee guddina saba isii fi bal’ina biyya isiitiin gammaddee hafuura baafachuuf hawwii qabaachaa turte. Kanaa gaditti kan tarreeffaman kana hordofaa. ATI ANAAF IDDOO ITTI KOOLUU GALANI DHA!. Guyyaa sanarraa kaasee garaa kutannaan Waaqayyoof qabu nan ibse. Amantii gara 6,000'tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. Amantii gara 6,000’tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. Mee atis amantiif hafuura Qulqulluun Guutamiitii Macaaficha dubbisi! Bara jireenya kee guutummaatti shakkii malee nama fooyya'aa taatee jiraatta. Jireenya mo'ichaa, hafuura mo'ichaatiin gara hoggantummaatti dhufu. Piyeer gara Seances daawwachuuf qofa hin deemne, kaayyoon isaas hafuura wayii wajjin dudubbachuuf hin turre. com irraa haala aplikeeshinitiin kan dhufeedha. Sunday, 28 April 2013. - ekeraa-ni; hafuura-i; lubbuu-ni; naphsee-ni. FIRII/IJA HAFUURAA Ija/Firii inni jedhu kun bu'aa hojii waan tokko ti. Sabaa jireenya koo, ido birmadoo koo, bu'uura kallati addunyaa irra kaayyadhuu mirkansa, ragaaafi ilaalcha walabaa argachuu na barbaachisa. Dubbiin Waaqaa akka tajaajilli kakuu haarayaa tajaajila Hafuura Qulqulluun hojjatamu ta'e nutti hima. Jechoonni caqasoota kanarratti "hafuura" jedhamanii hiikaman qaama sanaaf jireenya kan kennan ta'uusaanii argisiisu. Lakkoofsi Oromoo falmaa bilisummaaf jecha biyyeen gaditti ta’e kan lubbuun gabrummaa jalatti biyyeen ol jiru yoo caale malee sanaa gad hin ta’u. Guddinni hafuuraa bifa fooyya'aan kan ibsamee 2ffaa Pheexiros 1:3-8 irratti dha, innis kan nutti himuu humna Waaqayyoo qabnuu 'waan nu barbaachisuu hundumaa' jireenya gaarii jiraachuuf, kunoo galma guddina hafuuraa kan ta'an. Hafuura Qulqulluu Haala kam keessattis yoo ta'e jireenya nama kami keessatti attamitti kadhachuun akka nu irra jiraatuu kan nutti agarsiisu hafuura qulqulluu waan ta'eef tasuma isa gaafachuu hin dagatin. 7 _____ Hafuura Qulqulluudhaan guutamuu jechuun feha keenyaan akka Yasuus kiristoos karaa hafuura isaa isa nu keessa jiraatuu jireenya keenya guutummaatti bituuf kenuufii jechuu fha. Gorsa Giraashiyaaniin kenne sunniin jireenya dhala namaa wajjiin hariiroo jabaa kan qaban waan ta'aniif wayita dubbisanittillee baayyee namatti mi'aawa. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). Jireenya haaraa fi dhalachuu haaraa karaa Hafuura Qulqulluu nuu kennuuf jecha cubbuu keenya irraa nu miicce (Titoos 3:5). Seerri Kutaa Biyyaa waa’ee kanfaltii kiraa irraa maallaqa hir’isuu fi kanfaltii kiraa kanas herrega escrow tti kanfaluuf dambiiwwan murtaa’aa ni qaba. Dhuunfaatti Hafuura Qulqulluu dhaan guutamuun hafeedha. txt) or read online for free. it Sammuu Namaa. Waaqayyoon hafuura nama ta’e umame biyya lafaa irraa qopheesse, … kan qophesse, kan uume keessa kaa’e, hafuurri foon keessa gale jechuu dha. Ergasii gara "Ibsaa Jireenyaa" jijjirame. 2ffaa-Ruuhi Rabbiin uumeedha. Gratuit télécharger des Ibsaa Jireenyaa (Jireenya Badhaatu) 16. naa fi jireenya hin dabarre bar-baadaniif jireenya barabaraa ni kenna. Macaafni Qulqulluun jireenya Hafuura Qulqulluudhaan guutame akka kanatti fufee jirutti ibsa. Maqaan duraa Aplikeeshinii kana "Jireenya Badhaatu" dha. 1:2) Maallattoon dhibee cubbuu akka sirratti 33:3) 7⃣Yeroo hunda yaadadhu, amantiitti taatee hafuura qulqulluun kadhachuu kee!. Lammii Ameerikaa kan taate Eemiin yeroo ammaa kana abbaa manasheetiin wal hiikanii irraa fagaattee jiraatti. Gama biraatiin, tokkummaa fi hafuura tokko dhabuun Dhaabbilee Siyaasa Oromoo rakkina Oromiyaa fi Ummata Oromoo daran hammeesse jira. "Akkamitti namni jireenya mataa isa Hogganaa?. Jireenya koo dhunfadhu. Kanaaf namni eenyu? Yoo jedhame, hafuura dha, lubbuu qaba, foon keessa bula ken jedhu deebi dha. Lubbuu jechuun qaama 3 ffaa ykn waan akkasitii miti…. Miseensonni hawaasa keennaaf haala jireenya fayyaqabeessa irratti seminaara ogeeyyiidhaan kennamu kanarraa qooda. Efe 6 ) 👈👈----- 11 Haxxummaa Seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti, mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa! 12 Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wal'aansoo wal qabna miti; garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban, warra bantii waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan, macca hafuurota hamminaa warra bantii waaqaa keessa jiraatanii wajjin wal. ” mammaaksa jedhu yaadachuu qaban. Humna Hafuura Qulqulluu Tv-Power Of Holy Spirit Tv-Preacher Amenti Teka. Barumsa Amantii Cimsannaa (July 9 2011) - Free download as PDF File (. addunyaa keenya ykn jireenya keenya qajeelchuu kan danda’an ni jiranii Jireenyaaf hiikkaan ni jiaataa Maaliif. • Dammaquu ykn dammaqanii turuu dadhabuu • Hidhii ykn fuula halluu samii. Waaqayyo Gooftaan biyyoo lafaattii nama tolchee, hafuura jireenya itti godhu funyaan isaatti in baafate, akkasitti namin uumama lubbuu qabaatee jiraatu ta'e (Seera Uumamaa 2:7). Amantii gara 6,000'tti lakkaawamu hordofamu keessaa warri adduunyaa tokkummeessan amantii tokko qofa barbaadu. Inniniis waaqa jedhamee yaamama. as jiraa Eessawoo dhaqnaa Gaaffiileen kunneen – gaaffii ummanni walaaa gaafatu – gaafa jalqabaa (Lal. Waaqayyoon hafuura nama ta’e umame biyya lafaa irraa qopheesse, … kan qophesse, kan uume keessa kaa’e, hafuurri foon keessa gale jechuu dha. innis guddina hafuuraa akka shaakallu waan nu barbaachisuu hundumaa nuuf kenneera. pdf), Text File (. Bilchinaa fi hafuura tokkummaa Oromummaa kan Irreecha bara kanaa irrattii fi daangaa Oromiyaa ittisuu, akkasumas, namoota keenya gara jabinaan Somaalotni jireenya irraa buqqisaniif dirmatuuf agarsiisne kana tikfannee, ofii fi walii keenya irratti abdannee fi wal amannee, fedhii matayyaa fi kan murnaatiin olitti fedhii fi dantaa waloo Saba. Dhimma kanarratti barreessudhaaf wanti na kaakaase waan sadihi; tokkoffaan yaadota garagaraa yeroo garagaraatti dhimma Jawaar Muhaammad irratti ka'an irratti ilaalcha koos dabaluudha, inni lammaffaa immoo ija ololaatiin osoo hin ta'in ija saayinsaawaa ta'een gaheen inni qabsoo keenya keessatti qabu ija kamiin ilaalamuu akka qabu akeekudha, inni sadaffaan immoo hundi keenya akka lammii. The following is a statement from the President of the Oromo Studies Association (OSA), Ob. Yesus deebisee, "Karichi, dhugaan, jireenyis, ana; anaan yoo ta'e malee, eenyu iyyuu gara abbaa hin dhufu (Yohaannis 14:6). - alqadha-qatta ( used only for small children); didiga, bulgafadha. Wa'ee keef bara jireenya koo guutu nan gadda. Hafuura Qulqulluun Guutamuu ni Danddeessa Jireenyi hafuuraan guutame jireenya Kiristoosiin gaggeeffamuudha. Macaafota Nehiimiyaa fi Haagee lallabaa yemmuu jirruu dha. Jaalalti Dhaabni ABO Oromoo biratti horate bareedina maqaa Dhaabichaa irraa kan madde miti. Kan kana hin amanne, jireenya bara baraa hin qabu, boolla du'aatti adeemaa jira, akkuma Wangeelli kan Ilma(Iyyasuus Kiristoos) hin qabne jireenya bara baraa hin qabu jedhu. One of the greatest challenges of the contemporary Christianity is syncritism. Waldaaleen kuniin jireenya Kanaadaatiin akk wal simattu si gargaaru. Aliyyi sabit Humaa qabanqabu jireenya keetirraa. "Akkamitti namni jireenya mataa isa Hogganaa? ". Nuti asitti, muka koruu otoo hintaane, lafa dhaabbatee muka gabaabaa irraa ciruu nidanda'a jechaa jirra. Fihita negest 34:853; Maariqoos 6:17; 1Qor5:1. hundumtuu sirratti ijaaramu. We Kindly invite in- Tamsaasa Tv. Tokkummaa Uummataa , Jaalaala, Kabaja, Safuu fi Safeeffannaa jibbisiisa. You could visit sammubani website to know more about the company/developer who developed this. Abriss der Shoagallagrammatik.